2012. május 3., csütörtök

Meghívó közgyűlésre (2012.05.08.)

Kedves Egyesületi Tagok!
Ezúton hívok mindenkit a Talea Egyesület 2012. évi rendkívüli közgyűlésére 2012. május 8-ára, keddre, délután 18:00 órára az egyesület székhelyére (Ipolydamásd – 2631, Fő út. 63.).

Tájékoztatok mindenkit, hogy a közgyűlés nyilvános, és tárgysorozata a következő:


1. az elnök tájékoztatója vezető tisztségviselők kilépéséről

2. elnökségi tag választása

3. titkár választása


Felhívom a tagok figyelmét, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a +1 fő jelen van. Ez a jelenlegi taglétszám szerint hét fő részvételét jelenti, ha az adott ügyben mindenki szavazatképes. Ha a közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

További általános tájékoztatás, hogy az Alapszabály szerint a közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a jelenlévő tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. A közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

Tájékoztatom a tagokat, hogy az Alapszabály III/1/1. 7. Pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatásköre az Elnökség tagjainak (elnökségi tag, titkár, elnök) megválasztása. Az Alapszabály II/2 pont (1) bekezdés alapján az Egyesület tagja jogosult

tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolni a Közgyűlésen, és bármely társasági tisztségre választani és megválaszttatni azzal, hogy az egyesület kiskorú tagja csak az életkorának megfelelő tisztségre választható. A vezetői tisztséggel kapcsolatos további feltétel, hogy a megválasztott tisztségviselő volt olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, amely úgy szűnt meg, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, továbbá kijelentse, hogy vezetői tisztséget más közhasznú szervezetnél nem tölt be.

Megjelenésetekre feltétlenül számítok.

Ipolydamásd, 2012. április 29.


Szabó-Tasi Katalin
elnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése