2016. március 9., szerda

Közgyűlés jegyzőkönyve - 2016. 03. 08.

JEGYZŐKÖNYV


A Talea Egyesület 2016. március 8-án, az egyesület székhelyén (Ipolydamásd, Fő u. 63. ) megtartott közgyűléséről

Jelen vannak: 

Bertényi Balázs

Berezvai Péter

Boksayné Pap Emese

Horváth Balázs

Zebegényi Zétény

Gyatyel Erika

Vágási Lili

Ferenczy Ernő

Szabó Áron

dr. Szabó-Tasi Katalin

Zoller Ágnes


A közgyűlést megnyitja dr. Szabó-Tasi Katalin elnök 19.15 perckor.


Sz.T.K: Köszöntöm a megjelenteket idei első közgyűlésünkön. Az új, hatályos alapszabály szerint a közgyűlés lebonyolítása a következő:
A közgyűlés a megnyitását követően megválasztja a levezető elnököt, valamint a jegyzőkönyvvezetőt. A Közgyűlés ezt követően megválasztja a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot. A közgyűlés levezető elnöke illetve a hitelesítő tagok csak az Egyesület tagjai közül választhatók. Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet, a szavazati jog nem átruházható, a tagot meghatalmazott nem képviselheti. 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult vesz részt. A határozatképességet minden határozathozatalnál meg kell vizsgálni. Ha egy tag valamilyen ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni vagy új szavazást kell tartani. A tisztségviselők megválasztásához a jelenlévők többségi szavazata szükséges.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti.
Ezek alapján először is levezető elnököt kell választani, kérem, aki vállalja, kézfeltartással jelölje. Nincs jelentkező, így én vállalom a levezetést, ha megszavazzátok. Kérem a jelenlevőket, hogy aki egyetért azzal, hogy Szabó-Tasi Katalin legyen a levezető elnök, kézfeltartással jelezze. Rajtam kívül minden kéz igent jelez, köszönöm. Kérem, aki a jegyzőkönyvvezetőnek jelentkezik, szintén kézfeltartással jelezze. Emese, köszönöm. Kérem, hogy aki elfogadja Boksayné Pap Emesét jegyzőkönyvvezetőnek, kézfeltartással jelezze. Köszönöm, Emesén kívül minden kéz a magasban. Végül a jegyzőkönyv hitelesítőit kérem, ki vállalkozik? Szabó Áron, Zebegényi Zétény, köszönöm. Kérem, aki egyetért azzal, hogy Szabó Áron legyen az egyik hitelesítő, kézfeltartással jelezze? Köszönöm, mindenki igen. Kérem, aki egyetért azzal, hogy Zebegényi Zétény legyen a másik hitelesítő, jelezze. Péteren kívül mindenki igen.
Tájékoztatok mindenkit a közgyűlés napirendjéről:

1.       az elnökség beszámolója a 2015. év tevékenységéről, szavazás a beszámolóról
2.       vezető tisztségviselő választása (elnök)
3.       vezető tisztségviselő választása (titkár)
4.       az egyesület 2016. évi tevékenysége irányvonalainak meghatározása, a programok időpontjainak felvázolása
5.       döntés az egyesület 2016. évi költségvetéséről

Sz.T. K.: Mindnkinek a rendelkezésére bocsátottuk az elnökség beszámolóját, kérlek, olvassátok el.

olvasnak

Sz.T.K.: Mivel mindenki végzett, kérem a közgyűlést, hogy szavazzon, hogy elfogadja-e az elnökség beszámolóját. Az egyesület tagsága 17 fő, jelen van 11 fő. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult vesz részt. Jelen esetben ez 9 szavazat, és 11-en vagyunk jelen, tehát a közgyűlés határozatképes. Az elnökség beszámolójának (mely tartalmazza a pénzügyi beszámolót is) elfogadásakor nem szavazhat a 3 elnökségi tag, tehát kérem a jelenlévő további 8 főt, hogy szavazzon, elfogadja-e az elnökség 2015. évről szóló beszámolóját? Kérem a jegyzőkönyvvezetőt, hogy számolja meg az igen szavazatokat, amelyeket kézfeltartással kérek jelezni.

B.P.E. Nyolc kezet látok.

Sz.T. K.: Ez valamennyi szavazásra jogosult igen szavazata. Akkor kihirdetem a következőket:

I/2016. (III.08.) sz. közgyűlési határozat
A Talea Egyesület Közgyűlése elfogadta az elnökség 2015. évről szóló beszámolóját.


Sz-T.K: Köszönöm. 2. napirendi pontunk vezető tisztségviselő, elnök választása. Amint azt bizonyára tudjátok, az elnöki tisztségemről lemondok, reménykedve abban, hogy sikerül az egyesülte élére új elnököt választani. Erre több okom is van, elsősorban az, hogy helyben személyemben ellehetetlenültem, másrészt teljes állásban munkába kellett állnom, és emellett nem tudom teljes odaadással ellátni az elnöki teendőket. A lemondó nyilatkozat azonnal hatályos, így új tisztségviselő választása szükséges. Egyrészt, mert három tagú az elnökség, és új elnök nélkül működésképtelen az egyesület, másrészt pedig mert a bankszámla felett is csak az elnök rendelkezhet. Ismertetem az elnök feladatait, az esetleges kizáró körülményeket az Alapszabály szerint. (Röviden ismerteti.) Kérem, hogy aki vállalkozna elnöknek, az kézfeltartással jelezze. (Ferenczy Ernő jelentkezik). Kérlek Ernő, röviden mutatkozz be, és nyilatkozz, hogy megválasztásod esetén elvállalod-e az elnöki  tisztséget. 

F.E.:  Röviden bemutatkozik. Elmondja, hogy korábban vezetett már egyesületet, gyakorlata, rálátása van, a környéken él évtizedek óta, az egyesület munkáját, szellemiségét ismeri, fontosnak tartja.
Nyilatkozom, hogy az Alapszabályban foglaltakat megismertem, személyemmel szemben nem áll fenn kizáró ok, és megválasztásom esetén az elnöki tisztséget elfogadom mától a jogszabály biztosította öt éves időtartamra, 20121. március 8-áig.

Sz-T.K: Köszönöm szépen! Kérem a közgyűlés tagjait, hogy aki egyetért Ferenczy Ernő elnökké választásával, az kézfeltartással jelezze. A jelenlévő 11 főből 10 fő szavazatképes, az elnök megválasztásához pedig kétharmados többség, azaz legalább hét igen szavazat kell. Kérem a jegyzőkönyvvezetőt, hogy a szavazatokat számolja, és kérem, hogy aki igennel szavaz, emelje fel a kezét.
B.P.E.: 10 kezet látok.
Sz.T.K.: Köszönöm. Szóban kihirdetem a következőket.

II/2016. (III.08.) sz. közgyűlési határozat
A Talea Egyesület Közgyűlése Ferenczy Ernő Ervint választotta öt éves időtartamra a Talea Egyesület elnökévé.

Sz.T.K.: Köszönöm szépen, gratulálok az új elnöknek, munkájához további sikereket kívánok, és természetesen valamennyi eszközt, iratot, nyilvántartást a rendelkezésére bocsátok.

F.E.: Köszönöm szépen és köszönöm a tagságnak a bizalmat.

Sz.T.K.: Harmadik napirendi pontunk szintén vezető tisztségviselő, titkár választása. Az elnökségi ülésen Boksayné Pap Emese is jelezte, hogy mától le kíván mondani tisztségéről.
A lemondó nyilatkozat azonnal hatályos, így e tekintetben is új tisztségviselő választása szükséges. Egyrészt, mert három tagú az elnökség. Ismertetem a titkár feladatait, az esetleges kizáró körülményeket az Alapszabály szerint. (Röviden ismerteti.) Kérem, hogy aki vállalkozna titkárnak, az kézfeltartással jelezze. (Vágási Lili jelentkezik). Kérlek Lili, röviden mutatkozz be, és nyilatkozz, hogy megválasztásod esetén elvállalod-e titkári  tisztséget. 

V.L. :  Röviden bemutatkozik. Nyilatkozom, hogy az Alapszabályban foglaltakat megismertem, személyemmel szemben nem áll fenn kizáró ok, és megválasztásom esetén a titkári tisztséget elfogadom mától a jogszabály biztosította öt éves időtartamra, 20121. március8-áig.

Sz-T.K: Köszönöm szépen! Kérem a közgyűlés tagjait, hogy aki egyetért Vágási Lili titkárrá választásával, az kézfeltartással jelezze. A jelenlévő 11 főből 10 fő szavazatképes, a titkár megválasztásához pedig kétharmados többség, azaz legalább hét igen szavazat kell. Kérem a jegyzőkönyvvezetőt, hogy a szavazatokat számolja, és kérem, hogy aki igennel szavaz, emelje fel a kezét.

B.P.E.: 10 kezet látok.
Sz.T.K.: Köszönöm. Szóban kihirdetem a következőket.

III/2016. (III.08.) sz. közgyűlési határozat
A Talea Egyesület Közgyűlése Vágási Lilit választotta öt éves időtartamra a Talea Egyesület elnökévé.

Sz.T.K.: Köszönöm szépen, gratulálok az új titkárnak is, munkájához további sikereket kívánok. Következő napirendi pontjaink    az egyesület 2016. évi tevékenysége irányvonalainak meghatározása, a programok időpontjainak felvázolása és a 2016. évi költségvetés. ezek kapcsán a tegnapi elnökségi ülésen úgy döntöttünk, hogy méltányosabb az újonnan megalakuló elnökség tervezésébe átengedni a következő évi feladatokban való döntést mind a tervezés, mind pedig a források felhasználása tekintetében. Egyetértetek-e ezzel?

általános igenlés

SzTK: Kérem akkor, hogy a negyedik napirendi pont alapján szavazzuk meg, hogy az idei feladatok meghatározását egy rövidesen összehívandó új közgyűlés döntésére bízzuk. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
B.P.E. tizenegy kéz.
Sz.T.K. Köszönöm. Kihirdetem a következőt:

IV/2016. (III.08.) sz. közgyűlési határozat
A Talea Egyesület Közgyűlése később kívánja meghatározni a 2016. év tevékenységének irányvonalait.

SzTK: Hasonlóképpen, kérem akkor, hogy az ötödik napirendi pont alapján szavazzuk meg, hogy az idei feladatokra fordítható forrásokról való döntést egy rövidesen összehívandó új közgyűlésre bízzuk. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

B.P.E. tizenegy kéz.
Sz.T.K. Köszönöm. Kihirdetem a következőt:

V/2016. (III.08.) sz. közgyűlési határozat
A Talea Egyesület Közgyűlése később kívánja meghatározni a 2016. év forrásainak felhasználását.

Sz-T.K.: Köszönöm szépen az aktív részvételt, a közgyűlést 2016. március 8-án 20 óra 25-kor berekesztem. 

2016. március 8.
Ipolydamásd

dr. Szabó-Tasi Katalin                                                                                                        
levezető elnök

Lejegyezte: Boksayné Pap Emese Jegyzőkönyvvezető                                                    

Hitelesítők:

Szabó Áron                                                                                                                         

Zebegényi Zétény                                                                                                               


2016. március 8., kedd

Elnökségi ülés - jegyzőkönyv, 2016. 03. 07.

JEGYZŐKÖNYV

A Talea Viridis Egyesület 2016. február 22-én, az egyesület székhelyén megtartott
elnökségi üléséről
Jelen vannak:

Zebegényi Zétény                     elnökségi tag
Boksayné Pap Emese                       titkár
dr. Szabó-Tasi Katalin             elnök

A jegyzőkönyvet vezeti Boksayné Pap Emese, titkár.

Az Elnökségi Ülést az elnök vezeti, kezdete 18.10. percEzúton hívom össze 2016. évi második elnökségi ülésünket 2016. március 7-ére, az egyesület székhelyére (Ipolydamásd, Fő u. 63.), délután 14:00 órai kezdettel.

Az elnökségi ülés tárgya és napirendje a következő:

1.                  A 2015. évi beszámoló elkészítése
2.                 A 2016. évi tagdíjak meghatározása
3.                 A 2016. évi tevékenység irányvonalainak meghatározása, programtervek
4.                 A 2016. évi költségvetés tervezése
Sz-T.K.: Köszöntöm az egybegyűlteket a Talea Viridis Egyesület 2016. évi első elnökségi ülésén. Megállapítom, hogy valamennyi elnökségi tag megjelent, így az elnökség határozatképes.
Első kérdés, hogy van-e valamilyen észrevétel a meghívóval, az abban foglaltakkal kapcsolatban, illetve, hogy szeretné-e bárki, hogy más napirendi pontunk is legyen.
Nincs észrevétel. Akkor kérem, hogy döntsünk az első napirendi pontban, a 2015. évi beszámolóról, amit én előzetesen elkészítettem, illetve a könyvelést is Horváth Balázs könyvelővel. Ha szeretnétek, hogy kiegészítsük, szóljatok, ha nem, akkor szavazzunk, hogy elfogadjuk-e ezt.

olvasnak

B.P.E: szerintem jó.
Z.Z. egyetértek.

Sz.T.K.: Kérem, akkor szavazzunk. Aki elfogadja, hangos igennel jelezze.
B.P.E. : igen
Z.Z.: Igen
Sz.T.K.: igen

3/2016. (03.07.) Elnökségi határozat
A Talea Egyesület elnöksége elkészítette és a közgyűlés elé tárhatónak minősítette a 2015. évről szóló pénzbeli és szóbeli beszámolót.


Sz.T. K.: Második napirendi pont a tagdíjak. Felvetem, hogy maradjon annyi, mint tavaly.
B. P. E.: Én is azt javaslom, hogy idén maradjon ugyanannyi a tagdíj, azaz 3000 Ft/ fő / év a rendes tagoknak, 20000 Ft/fő/.
Z.Z.: Egyetértek.
Sz-T. K.:  Kérem, szavazzunk.


4/2016. (03. 07.) Elnökségi Határozat
A Talea Egyesület 2016. évi rendes tagdíja 3000 forint – azaz háromezer forint – , az éves pártolói tagdíj 20.000. forint – azaz húszezer – forint.

Sz.T. K.: Harmadik  és a negyedik napirendi pont kapcsán szeretném hivatalosan is közölni, hogy 2016. március 8-ától lemondok az egyesület elnökségi tisztségéről. Mindannyian tudjátok, hogy a faluban személyemben ellehetetlenültem, ezért az egyesület tevékenysége iránti érdeklődés is a minimálisra redukálódott. Szerintem ettől függetlenül érték az, amit teremtettünk, és mivel van jelentkező az elnöki címre, aki a holnapi közgyűlésen megválasztásra jelentkezik, nyugodtan mondok le a tisztségről. Emellett azt gondolom, hogy a tevékenység és a költségvetés meghatározása már az új elnökség feladata kell hogy legyen. Így kérem, most arról szavazzunk, hogy egyetértetek-e azzal, hogy a 3. és 4. napirendi pontban ne szülessen döntés.

B.P.E.: Én is lemondok, 2016. március 8-ától, amint az új titkárt megválasztották. Én a munkámmal, családommal, teendőimmel nem tudom összeegyeztetni a feladataimat, és az új vezetést, a jelentkezőket nem ismerem, nem tudom, hogyan tudnék együttműködni. Egyetértek, hogy ne döntsünk a 3. és 4. pontban.

Z. Z. Én nem mondok, de indokoltnak tartom, hogy az új elnökség szavazzon.

Sz.T.K.: Köszönöm. Akkor elfogadjuk a következő elnökségi határozatot.

5/2016. (03. 07.) Elnökségi Határozat
A Talea Egyesület elnöksége egybehangzó határozattal elfogadta, hogy az elnökségi ülés meghívójában szereplő 3. és 4. napirendi pontokban nem dönt, azt az egyesület rövidesen megalakuló új elnökségére bízza.


Sz-T. K: További napirendi pontunk nincs, köszönöm a részvételt, az elnökségi ülést 18. 40-kor berekesztem.


Ipolydamásd, 2016. március 7.                                                                                                                                            
elnök                                                                                     titkár


                                                          
elnökségi tag


2016. március 7., hétfő

Elnökségi beszámoló a 2015. évről

Elnökségi beszámoló a 2015-ös évről

Egyesületünk immár a 6. aktív évét zárta le 2015-ben, programjaink Ipolydamásd és a kistérség mindennapi életébe beépültek. A Nemzeti Művelődési Intézettel kötött határozott idejű szerződésünk értelmében 2015 júniusától 1 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette munkánkat így az egyesület programjai megszaporodtak és stabilizálódtak is. Mindemellett említeni kell, hogy bár a programok gyakoribbak és színesebbek, a látogatottságuk hanyatlást mutat. Ezt sajnos a helyi, személyes viszonyok nem kedvező alakulásának kell betudnunk.
 A 2015-ös évben 22 gyermek- és ifjúsági programot szerveztünk, döntő többségüknek az Ipolydamásdi IKSZT adott helyet. Ebben az évben is papírszínházak, diavetítések, kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő programok adták a gerincét az Egyesület tevékenységének.
A papírszínház előadások önmagukban is nagy örömet okoztak az óvodás-kisiskolás korosztálynak, de több alkalommal összekötöttük kézműves foglalkozással is, illetve amikor alkalmunk nyílt rá egy kis finomsággal is kedveztünk a „közönségnek”.
Tartottunk kézműves foglalkozásokat önmagukban is, valamint a „Magyar mondák” programsorozatunkon belül minden egyes feldolgozott meséhez tartozott egy kapcsolódó kézműves foglalkozás.  A már hagyományosnak mondható Márton napi felvonulásunkon idén is saját készítésű lámpásokkal sétáltuk körbe a falut.
Programjaink között a legnagyobb, kb. 200 fő részvételével lezajlott esemény az egész családokat megszólító gyermeknapi „családi kalandtúra” volt „utazás a világ körül” témában. A versenyzést támogatóink segítségével különböző programokkal, ingyenes étkezéssel tudtuk kiegészíteni, melyhez Az Age of Hope Alapítvány, A Tetoválók Érdekvédelmi Szövetsége és Ipolydamásd Önkormányzata is hozzájárult.
2015-ben egy alkalommal sikerült vendég művészeket invitálnunk a térségbe. A Bohócok a Láthatáron csoport előadásának a Letkési Általános Iskola adott helyet. A színdarab az alsó tagozatos iskolásokat szólította meg nagy sikerrel.
Az idei évben először egy felnőtteknek szóló programsorozatot hirdettünk „Teák a világ körül” címmel, mely egyrészt a világ különböző teáival, teakultúráival ismertette volna meg az érdeklődőket, másrészt jó lehetőséget biztosított volna a közösség felnőtt tagjainak a találkozásra, beszélgetésre. Sajnos a felnőttek nem igazán éltek ezzel a lehetőséggel viszont a gyerekek annál inkább, nagyon jó hangulatú, könyvtározós-olvasgatós teadélután lett belőle.
 Ezen kívül az év elején és iskolakezdés előtt szerveztünk egy-egy ingyenes gyermek- és felnőtt ruhaadományozó akciót, melynek sikere példaértékűnek bizonyult.
2015-ben is folytatódott a már hagyományosnak tekinthető Pintyőke óvodás-kisiskolás néptánc foglalkozásunk az egyesület önkéntesének vezetésével. A letkési néptánc foglalkozások megszűnésével néptánc csoportunk két fővel tíz főre bővült. Az év során néptáncosaink két alkalommal mutatták be a tanultakat, elsőként a tanév végi évzáró rendezvény kereteiben, második alkalommal pedig Szobon az Idősek Otthonának lakóit örvendeztették meg karácsonyi ajándék gyanánt.
Másik, évek óta működő és egész évet átívelő programunk a Kaméleon Olvasóklub, melyben az Egyesület szervezőként vesz részt. Mivel egyik fő célunk a gyerekek olvasóvá nevelésének elősegítése, nagy örömünkre szolgál, hogy kis falunkban az idei évben 5 iskolás gyerekhez jutottak el a Kaméleon Olvasóklub feladatlapjai illetve a tanév végén a jól megérdemelt könyvjutalmak.
A Kaméleon Olvasóklubhoz kapcsolódóan 16 db könyvet kaptunk ajándékba, s erre alapozva meghirdettük a Nyári Könyvtár Rally nevű programunkat, mely a nyáriszünetben való olvasásra ösztönözte a gyerekeket. A Letkési Általános Iskolában szeptembertől átvették a Könyvtár Rally ötletét és nagy sikerrel, még több gyerek és könyv bevonásával  jelenleg is folyik a program.
Az immár hagyományosnak tekinthető év végi könyvátadó ünnepségünket idén is megtudtunk tartani, valamennyi, ez évben a faluban született, óvodát kezdő, iskolát kezdő és felső tagozatba lépett gyermeket könyvcsomaggal ajándékoztunk meg a programot támogató 4 kiadó jóvoltából.
Programjainkat, rendezvényeket minden esetben képekkel dokumentáltuk ami az Egyesület facebook oldalára és blogjára egyaránt felkerült.

Ipolydamásd, 2015. 03.07.

Boksayné Pap Emese

Zebegényi Zétény

dr. Szabó-Tasi Katalin


2016. február 23., kedd

A2016. 02. 22-i elnökségi ülés jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV

A Talea Viridis Egyesület 2016. február 22-én, az egyesület székhelyén megtartott
elnökségi üléséről
Jelen vannak:

Zebegényi Zétény                     elnökségi tag
Boksayné Pap Emese                       titkár
dr. Szabó-Tasi Katalin             elnök

A jegyzőkönyvet vezeti Boksayné Pap Emese, titkár.

Az Elnökségi Ülést az elnök vezeti, kezdete 18.10. perc


Sz-T.K.: Köszöntöm az egybegyűlteket a Talea Viridis Egyesület 2016. évi első elnökségi ülésén. Megállapítom, hogy valamennyi elnökségi tag megjelent, így az elnökség határozatképes.
Első kérdés, hogy van-e valamilyen észrevétel a meghívóval, az abban foglaltakkal kapcsolatban, illetve, hogy szeretné-e bárki, hogy más napirendi pontunk is legyen.
Nincs észrevétel. Akkor kérem, hogy döntsünk az első napirendi pontban, amely Vágási Lili tagfelvételi kérelme. Aki a kérelem elfogadása mellett szavaz, kérem, hangos igennel jelezze.  

B. P. E.: Igen
Z.Z.: Igen.
Sz-T.K.: Igen.


1/2016. (II. 22.) Elnökségi Határozat
A Talea egyesület elnöksége 2016. 02. 22-én elfogadta Vágási Lili tagfelvételi kérelmét.

Sz-T. K.: A második napirendi Ferenczi Ernő Ervin tagfelvételi kérelme.
Aki a kérelem elfogadása mellett szavaz, kérem, hangos igennel jelezze.  

B. P. E.: Igen
Z.Z.: Igen.
Sz-T.K.: Igen.


2/2016. (II. 22.) Elnökségi Határozat
A Talea egyesület elnöksége 2016. 02. 22-én elfogadta Ferenczi Ernő Ervin tagfelvételi kérelmét.


Sz-T. K: További napirendi pontunk nincs, köszönöm a részvételt, az elnökségi ülést 18. 20-kor berekesztem.


Ipolydamásd, 2016. február 22. 

2016. február 19., péntek

Író - olvasó találkozó Turbuly Lillával

A letkési alsó tagozatosoknál járt Turbuly Lilla író, költő, és egy rendhagyó irodalomóra keretein belül mesélt nekik egy talált szívről és egy locsolókannából lett kiselefántról.